Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Krakovany, so sídlom ul. Školská 401/8, 922 02 Krakovany, IČO 00654451
  2. zapísaná v OR oddiel Dr87/T
  3. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.pdkrakovany.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
  4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.
  5. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
  6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 2. Objednávka

  1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
  2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.
  4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar a dodacia adresa (vrátane mena, ak sa líši od kupujúceho).
  5. Za presnú adresu doručenia zodpovedí kupujúci. V prípade, že nedošlo k pochybeniu zo strany predávajúceho, Slovenskej pošty, prípadne ďalších tretích strán, zodpovedá za dodatočne vzniknuté náklady kupujúci, t.j. v prípade nesprávne uvedenej dodacej adresy musí kupujúci uhradiť skutočné náklady na poštovné, prípadne za spätné doručenie zásielky.
 3. Storno objednávky

  1. Storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 20 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade výroby tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
  2. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
   • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
   • tovar sa už nevyrába ,alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní
   • ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená plná suma do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
   Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bodoch 4.2. a 4.3.
  2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
   Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
   Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky: Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar pošlite na adresu Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže Školská 401/8, 922 02 Krakovany. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
   V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

   • Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
   • Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
    • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, ­
    • tovar nesmie byť použitý, ­
    • tovar musí byť nepoškodený, ­
    • tovar musí byť kompletný
    • zašlite spolu s dokladom o kúpe.
  3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže po prevzatí tovaru zaslať tovar predávajúcemu podľa podmienok uvedených v bode 4.2. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa bodu 13 týchto Obchodných podmienok.
 5. Cenové podmienky

  1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.
  2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.
 6. Poštovné a balné

  1. Predávajúci si balné neúčtuje.
  2. predávajúci si účtuje poštovné vo výške 3,30 €.
  3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
  4. Poštovné pre darčekové poukážky je 0,00 EUR . Poštovné platí výlučne pri zakúpení darčekových poukážok a nie je možné uplatniť ho pri kúpe iných produktov.
  5. V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku, alebo v prípadoch, kedy dojde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného ako kompenzáciu za vynaložené náklady.
  6. V prípade, že pri platbe vopred, nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
  7. Po platbe vopred je možný aj osobný odber na adrese Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže Školská 401/8, 922 02 Krakovany.
 7. Podmienky a možnosť platby za tovar

  1. Platba vopred na účet  prevádzkovateľa uvedených v potvrdzujúcej správe po záväznom odoslaní objednávky.
  2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
  3. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
 8. Dodacie podmienky

  1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 8 pracovných dní (deň objednávky sa nezapočítava) od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo pripísania platby na účet v prípade platby vopred. Pod potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie v prípade akýchkoľvek zmien objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 8 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Objednávky uskutočnené po 18.00h v danom dni sa považujú za uskutočnené v nasledujúcom pracovnom dni.
  2. V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkách si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku, resp. právo zlúčiť objednávky, ak ešte prvá nebola odoslaná.
  3. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Stav objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O zmene stavu objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.
  4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
  5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
  6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
  7. Ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. v prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci neskôr tovar automaticky nedoposiela. Predávajúci môže následne chýbajúci tovar poslať ako novú objednávku, a teda vrátane poštovného podľa bodu 6.2 týchto Obchodných podmienok, prípadne podľa individuálnej dohody.
 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
  2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  3. Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať  vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.
 10. Podmienky pre vrátenie tovaru

  1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
   • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,­
   • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,­
  2. Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
   Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže Školská 401/8, 922 02 Krakovany
 11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

  1. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.
 12. Zmluvná pokuta

  1. Podľa §12 zákona 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 5,- EUR, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciu finančných a administratívnych nákladov súvisiacich s neprevzatou objednávkou. Pokiaľ reálne náklady na poštové služby presiahnu túto sumu, budú účtované skutočne vynaložené náklady.
  2. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdil záujem o objednaný tovar a súhlasí s obchodnými podmienkami. Kupujúci by sa teda vo vlastnom záujme mal zaujímať o stav svojej objednávky, najmä v prípade ak mu do 3-4 pracovných dní od potvrdenia odoslania tovaru nebola doručená informácia o uložení zásielky. Neprevzatie zásielky z dôvodu nezáujmu neakceptujeme.
  3. Platobné informácie potrebné k úhrade zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou a/alebo písomnou formou.
 13. Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Krakovany

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej objednávky  potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

 1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu

  1. Prevádzkovateľom informačného systému  je spoločnosť:
   • Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Krakovany
   • Spol. zap. v OR OS Trnava, odd. Dr, vl. č.87/T
   • Sídlo: ul. Školská 401/8, 922 02 Krakovany
   • IČO: 00654451
   • DIČ: 2020395146
   • IČ DPH: SK2020395146
   • Zast.: Dohál Róbert, predseda predstavenstva
    (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 2. Účel spracúvania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
   • uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.pdkrakovany.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
   • vedenia vernostného programu pre zákazníkov
   • realizovania marketingových aktivít
  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:
   • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pdkrakovany.sk potvrdenie objednávky
   • uzatvorenie kúpnej zmluvy
   • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
   • dodanie objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
   • evidencia kupujúcich na administratívne účely
   • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
   • odmeňovanie vernosti zákazníkov
   • marketingové aktivity
   •  informovanie o akciách, novinkách a zľavách
 3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
  2. Prevádzkovateľ  spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
   • titul
   • meno a priezvisko
   • bydlisko
   • dátum narodenia
   • kontaktné údaje (tel. č., mail)
   • údaje o objednávkach
   • bankové spojenie
  3. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
  2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.pdkrakovany.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.pdkrakovany.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo,  a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky  kupujúcemu.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  4. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  5. Zverejnenie osobných údajov
   1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.
  6.  Poučenie o právach dotknutej osoby
   1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

    d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

    e)     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

    f)       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

    g)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

    h)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

   2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
   3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, aleboc)     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák.na účely priameho marketingu.
   4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák.vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
   5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
   6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
   7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
   8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
   9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
   10. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
  7. Zodpovednosť prevádzkovateľa
   1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
   2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – eshop

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Krakovany, so sídlom ul. Školská 401/8, 922 02 Krakovany na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v súbore dát Poľnohospodárske družstvo Krakovany v Krakovanoch. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby spol. Poľnohospodárske družstvo Krakovany a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môžete informovať písomne na adrese Poľnohospodárske družstvo Krakovany, ul. Školská 401/8, 922 02 Krakovany alebo emailom na adresu info@pdkrakovany.sk môže sprístupniť osobné údaje zákazníka pri organizovaní propagačných a reklamných akcií aj iným firmám, s osobnými údajmi však firma nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (pokiaľ osobitný zákon nevyžaduje, aby zákazník na tento účel poskytol zvláštny súhlas).